ARRU logo
281 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Bazuar në Ligjin Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, ARRU ka Drejtorin dhe Zavendësdrejtorin , të cilët emrohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

 

                             

 Hajrije Morina, Drejtor i ARRU                        Abedin Azizi, Zv.Drejtor i ARRU